TLAKOVÉ NÁDOBY- STABILNÉ


Prevádzkové revízie tlakových nádob- stabilných v rozsahu stanovenom
vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
* opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob- stabilných,
* vnútorné prehliadky tlakových nádob,
* tlakové skúšky.